ខ្សែសង្វាក់ការពារសំបកកង់សម្រាប់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់